Budowa obwodnicy miasta Rypina – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

NA PODSTAWIE WNIOSKÓW Z KONSULTACJI PROJEKTU ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WARIANTAMI UWZGLĘDNIAJĄCYMI WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu budowy obwodnicy miasta Rypina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w dniach:

28.10.2022 - Sala kinowo- teatralna Rypińskiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8 Rypin - godzina 16.00

3.11.2022 - Godziszewy 69 Świetlica Wiejska - godzina 16.00

Zamawiający:

Województwo Kujawsko – Pomorskie
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Na orientacji zaznaczono nowe przebiegi drogi wojewódzkiej:

Warianty te powstały w wyniku:
 • wniosków z konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie 1.02.2022 - 28.02.2022
 • inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej w okresie od listopada 2021 do października 2022,
 • opinii z jednostek samorządu terytorialnego i WUOZ.
Wariant 5 (z podwariantami 5a, 5b, 5c) powstał w wyniku scalenia wariantów:
 • wariantu nr 2 - na odcinku od km 0+000 do km ~1+500,
 • wariantu nr 4 od km Na odcinku od km 2+300 do km 5+000,
 • następnie połączono z wariantem nr 2 i poprowadzono po trasie wariantu nr 2 od km 6+000 do 6+300
 • Wariant nr 5 kończy się w km 5+600 i w tym miejscu rozdziela się na 3 podwarianty
  •  Wariant 5a  od km 5+600 do km 8+765
  •  Wariant 5b  od km 5+600 do km 8+677
  •  Wariant 5c  od km 5+600 do km 8+669

Zakres inwestycji na orientacji

Z uwagi, że na działce nr 160 obręb Dylewo znajduje się grodzisko z okresu średniowiecza (zaznaczone na planszy obok okręgiem koloru czerwonego) nie można poprowadzić przez niego drogi, z uwagi na robocze stanowisko Konserwatora Zabytków.

Prowadzenie trasy wg wariantu nr 2 nie jest możliwe w strefie grodziska - należy go ominąć.

Z uwagi, że na istniejącym odcinku drogi wojewódzkiej od granicy miasta Rypin - Dylewo do Zakrocza - pomiędzy włączeniem obwodnicy w wariancie 4 oraz wariancie 1, 3, 5 (zaznaczonej na planszy kolorem niebieskim), jest bardzo niebezpieczny odcinek - potwierdza to wyciąg z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji" prowadzonych przez policję, niezbędna jest poprawa bezpieczeństwa - poprzez wyeliminowanie ruchu pojazdów z tego odcinka

Licznik wszystkich odwiedzin: 39019, na tej stronie było: 15210 odwiedzin